Evoluutiopsykologisia tutkimuksia

Tähän blogaukseen tulee evoluutiopsykologisia tutkimuksia tai sen tapaisia.

Koulukiusaaminen lisää parittelumahdollisuuksia?

Evoluutiopsykologian alaan kuuluvan tutkimuksen mukaan koulukiusaaminen on inhimillinen piirre, joka on ennemmin kirjoitettu ihmisen geeneihin kuin opittu käyttäytymismalli.

Tutkimuksen mukaan koulukiusaajat hyötyvät kiusaamisesta sosiaalisesti: kiusaajien itsetunto on parempi, heidän sosiaalinen asemansa nousee ja kiusaajat harrastavat jo nuorena useammin seksiä kuin kiusatut.

Kriminologian professori, tutkimuksen toteuttanut Jennifer Wong sanoo tutkimuksen perusteella, että pohjoisamerikkalainen tapa rangaista kiusaajaa on tehoton ja pahimmassa tapauksessa jopa haitallinen. Kiusaajan maine kun tuppaa vain kasvavan jälki-istuntojen vuoksi.

Wongin mukaan kiusaajan käyttäytymistä on turha edes yrittää muuttaa, sillä kiusaaminen on osa kiusaajan luonnetta ja tarvetta saada valtaa vertaisistaan.

Vaihtoehdoksi Wong tarjoaa kouluille toimintaa, jossa yhteisöään dominoimaan pyrkivien oppilaiden pyrkimys ohjataan kiusaamista vähemmän haitalliseen toimintaan.

Evoluutiopsykologisen näkemyksen mukaan kiusaamisen pohjimmainen tarkoitus on nostaa kiusaajan omaa asemaa, jotta hänen mahdollisuutensa päästä parittelemaan paranisivat. Kiusaaminen on tähän työkalu.

http://www.uusisuomi.fi/tiede-ja-ymparisto/95165-kiistanalainen-tutkimus-koulukiusaajat-saavat-enemman-seksia

Orgasmit lisääntyy mitä rikkaampi kumppani

Tuoreen brittitutkimuksen tulokset yllättävät. Tutkijoiden mukaan varakkaiden miesten kanssa elävät naiset saavat muita naisia enemmän orgasmeja. Tutkijoiden mukaan orgasmien määrä lisääntyy sitä mukaa mitä rikkaampi kumppani naisella on.

Aiemmissa saksalais- ja amerikkalaistutkimuksissa on havaittu, että myös miesten kehon symmetria ja ulkonäkö vaikuttavat naisten orgasmiherkkyyteen. Nyt saatujen tulosten perusteella raha vaikuttaa orgasmin saamiseen näitäkin enemmän.

Tutkijoiden mukaan nainen lähettää orgasmilla signaalia, että hän on tyytyväinen mieheltä saamaansa seksiin, jotta mies satsaisi häneen ja heidän yhteisiin lapsiinsa.

Tutkimus liittyy laajempaan evoluutiopsykologiseen tutkimussuuntaukseen, jonka mukaan miehet ja naiset ovat altistuneita hyväksikäyttämään toisiaan säälimättömästi saadakseen omien geeniensä levitykselle parhaat mahdolliset edellytykset.

http://www.uusisuomi.fi/viihde/47238-uusi-selitys-orgasmien-maaralle

Poliittinen suuntautuminen voidaan haistaa

Tutkijat haistattivat vapaaehtoisilla liberaalien ja konservatiivien hikinäytteitä ja havaitsivat pienen, mutta tilastollisesti merkittävän yhteyden poliittisen suuntautumisen ja hienhajun miellyttävyyden välillä. Toisin sanoen, liberaaleiksi tunnustautuneet pitivät miellyttävänä liberaalien hikeä ja konservatiivit konservatiivien.

Sen sijaan konservatiivin nenään liberaalin hiki haisi eltaantuneelta ja epämiellyttävältä.

Yhdysvaltalaisessa kielenkäytössä liberaalilla viitataan vasemmistolaiseen ja konservatiivilla oikeistolaiseen poliittiseen ideologiaan.

Tutkimus pohjautuu aiempiin havaintoihin ominaishajun vaikutuksesta ihmisen käyttäytymiseen. Monissa tutkimuksissa on herätetty epäilyksiä siitä, että ominaistuoksulla voisi olla paljon suurempi vaikutus parinvalinnassa kuin ihmiset itse haluavat myöntää.

Toisissa tutkimuksissa taas on havaittu, että pariskunnat kannattavat usein samaa poliittista suuntausta.

——>

Tutkijat spekuloivat, että mieltymys tietynlaiseen hajuun voi syntyä jo lapsuudessa. Perheenjäsenet kannattavat usein samaa ideologiaa, joten jos liberaalien ja konservatiivien erot ovat osin biologisia, ihmiset tottuvat oman perheensä ideologian hajuun jo lapsuusaikana. Näin hajusta voi tulla yksi tekijä, joka myöhemmin saa ihmiset alitajuisesti hakeutumaan kaltaistensa seuraan.

————>

http://www.hs.fi/tiede/a1410835732286

Nälkäisenä ärtynyt?

Parhaillaan nälästä ja sen vaikutuksista tieteellistä tutkimusta tekevä Salis kertoo, että aggressiivisesti käyttäytyneillä yksilöillä oli etulyöntiasema selviytymistaistelussa.

– Kannamme heidän geeniperimäänsä riippumatta siitä, elämmekö ruoan puutteessa vai sen yltäkylläisyydessä.

Tutkimuksissa on selvinnyt, että aivojen rekisteröidessä ihmiselle elintärkeän glukoosin ehtymisen, alkaa elimistöön erittyä stressihormoneja, jotka lisäävät aggressiivisuutta. Huffington Postin mukaan kysymyksessä on eräänlainen paniikkitila, jolla on aikoinaan saattanut olla ratkaiseva merkitys eloonjäämisen kannalta.

Yhdeksi näistä stressitasoon vaikuttavista hormoneista kerrotaan adrenaliini.

– Nälkäisenä ärtymisestä kehittyy selviytymismekanismi, sillä lisääntynyt aggressiivisuus valmistaa tappelemiseen ruoansaannista, kertoo Brenda Bustillos amerikkalaisesta terveystutkimuslaitoksesta.

http://www.iltasanomat.fi/terveys/art-1445835329907.html

Rauhallissa elinoloissa suositaan feminiinisiä miehiä?

Suomalaiset naiset suosivat naisellisempia miehiä kuin naiset muualla maailmassa, selviää kansainvälisen tutkijaryhmän tuoreesta tutkimuksesta.

Vaikka tietyt kasvojen piirteet on arvioitu yleismaailmallisesti puoleensavetäviksi, kulttuurien välillä on tutkimuksen mukaan eroja siinä, millaisia kasvonpiirteitä pidetään kaikkien puoleensavetävimpinä.

Ryhmä tarkasteli, kuinka puoleensavetävinä naiset eri kulttuureissa pitävät korkeasta testosteronitasosta tai korkeasta stressihormonitasosta viestiviä miesten kasvonpiirteitä.

Rantalan mukaan kaikissa kulttuureissa korkeasta stressihormonitasosta kertovat piirteet miesten kasvoilla vähensivät kasvojen puoleensavetävyyttä. 

Sen sijaan korkeasta testosteronitasosta kertovat kasvon piirteet lisäsivät huomattavasti puoleensavetävyyttä osassa kulttuureissa ja vähensivät puoleensavetävyyttä osassa kulttuureissa.

Mieltymys korkeasta testosteronitasosta kertoviin kasvonpiirteisiin oli Rantalan mukaan voimakkaampaa maissa, joissa terveydenhuollon taso on heikko.

http://www.uusisuomi.fi/tiede-ja-ymparisto/59073-mielenkiintoinen-havainto-suomen-naisista-miesmaku-poikkeaa-muista

Oman äidin näköinen vaimo

Suomalaistukimuksen mukaan miehet näyttävät suosivan äitinsä piirteitä kumppanin valinnassa, eli valitsevat hyvin usein puolisokseen omaa äitiään muistuttavan naisen.

Tutkimukseen osallistui 70 heteroseksuaalista aikuista, joiden kumppaneiden kasvonpiirteitä verrattiin heidän vanhempiensa piirteisiin. Tulosten mukaan miesten kumppaneiden kasvonpiirteet muistuttavat heidän äitejään. Naisten kumppaneiden kasvonpiirteiden ei havaittu muistuttavan heidän isiensä kasvonpiirteitä.

Tarjonnallakin merkitystä

Tutkijat selittävät tuloksia evoluutiopsykologialla. Eläintutkimuksissa, joissa poikasia on vaihdettu eri lajien vanhempien hoidettavaksi on havaittu eläimien suosivat aikuisina parinmuodostuksessa sen lajin kumppaneita, jotka ovat hoitaneet heitä pieninä.

– Tutkimuksemme osoittaa, että vaikka vältämme pariutumista lähisukulaisten kanssa, miehet näyttävät suosivan äitinsä piirteitä kumppaneissaan riippumatta siitä, millainen suhde heillä on ollut äitiinsä. On mahdollista, että seksuaalinen leimaantuminen johtuu samankaltaisista mekanismeista kuin muilla eläimillä, toteaa Marcinkowska.

– Tutkimuksemme mielenkiintoisin ratkaisematon kysymys kuuluukin, että valikoivatko miehet tiedostamattaan aktiivisesti äitinsä näköisiä naisia puolisoikseen vai päätyvätkö he vain naimisiin naisten kanssa jotka muistuttavat heidän äitejään, sanoo Rantala.

http://www.iskelma.fi/viihde/tutkimus-miehet-ottavat-puolisokseen-aitinsa-nakoisen-naisen/2/5037

Taistele tai pakene

Taistele tai pakene -mekanisni on evoluutiopsykologinen teoria, joka selittää pelon ja vihan sosiaalisina reaktioina vaaraan. Jos sisäryhmään kuuluvat ihmiset kokevat ulkoryhmän jäsenen olevan vaaraksi, he reagoivat pelolla tai aggressiolla. Sama mekanismi toimii eläimellä selviytymiskeinona ulkoisia uhkia vastaan, jotka sosiaalisessa mielessä näyttäytyvät ulkoryhminä.

Tunteet ovat pitkälti sosiaalisia reaktioita. Tunteet auttavat meitä tunnistamaan sosiaalista ilmapiiriä ja sen sisällä esiintyvää vaaraa. Näin ollen taistele tai pakene -mekanismi on hyödyllinen reaktiotapa, joka auttaa meitä selviytymään.

Yleensä rasismiksi katsotaan kaikki hyökkäävä ja erotteleva reaktio etnistä ulkoryhmää kohtaan. Vastaavasti sisäryhmään kohdistuu altruismia, kärsivällisyyttä ja suvaitsevaisuutta. Toisaalta ihmisen radikaali erilaisuus sisäryhmän sisällä johtaa helposti eristäytymiseen ja syrjintään.

Rasismin psykologiaa

Omat geenit eteenpäin

Hamilo toteaa evoluutiopsykologian osoittavan, että monet psykiatrisina häiriötiloina pitämämme asiat saattavat olla asioiden luonnollinen tila. Ne ovat aikojen saatossa varmistaneet ihmisen hengissä pysymisen ja lisääntymisen.

Masennukseenkin evoluutiopsykologia tarjoaa totutusta poikkeavan suhtautumistavan.

– Masentunut laskee tavoitetasoa elämässään ja sosiaalisessa statuskilpailussa. Jos on huonolla menestyksellä yrittänyt haastaa lauman johtajan, voi olla mielekästä, että masennus lannistaa yksilön palaamaan häntä koipien välissä kasvattamaan lihaksiaan, ennen kuin yrittää uudelleen.

Ihminen haluaa varmistaa omien geeniensä tulevaisuuden ja se tietää kilpailua muiden yksilöiden kanssa. Kilpailun kohde tosin voi muuttua.

– Jos ei kilpailla siitä, kenellä on eniten materiaa, aletaan kilpailla siitä, kuka elää askeettisimmin.

Emme ehkä siis halua parempaa autoa kuin naapurilla, mutta röyhistämme rintaa siksi, että elämme naapuria ekologisemmin – tahdomme voittaa.

Ihmisluontoon kuuluu kilpailuhalun lisäksi paljon muitakin asioita, joita emme välttämättä siihen haluaisi liittää, toteaa Hamilo.

Yksilöt eivät ole sivistyneitä, yhteiskunnan normit pitävät hurjan luontomme kurissa.

Myös muukalaisviha on evoluutiopsykologian valossa ihmisluonnolle ominaista.

Ennakkoluulot vierasta kohtaan selittyvät Hamilon mukaan lajimme kehityshistorialla. Olemme ihastuneet omiin geeneihimme ja haluamme varmistaa, että elintilaa riittää ennen kaikkea itsemme kaltaisille.

http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/61087-tietokirjailija-muukalaisviha-on-ihmiselle-ominaista

Mitä miehet ja naiset katsoo toisistaan?

Rantalan mukaan katse osuus vyötäröön ja liukuu siitä pepulle, sitten rintoihin. Biologisesta näkökulmasta mies etsii tiimalasimuotoa. Rinnat ja pakarat sisältävät jälkeläisten kehitykselle tärkeää DHA-rasvahappoja, ja siksi miesten silmät etsivät naisen vartalosta näitä hedelmällisyyden merkkejä, tiedostamatta mitä ne etsivät.

Näemme tutkimuksista, että miehet, joilla on maskuliiniset aivojen rakenteet, suosivat voimakkaammin feminiinisiä naisia eli voimakkaammin kurveja kuin feminiinisemmät miehet.  Stressihormoni vaikuttaa miehiin niin, että he alkavat suosia kurvikkaampia naisia. Kun meillä on stressiä, niin silloin tulee lyhyemmän tähtäimen lisääntymisstrategia. Vastaavasti, kun stressitaso on alhainen, suoritetaan myös pitkän tähtäimen lisääntymisstrategiaa.

Naiset suosivat miehekkäämpiä miehiä lähellä ovulaatiota, sanoo Rantala. Sinkkunaiset suosivat hieman feminiinisempiä piirteitä kuin naimisissa olevat, jotka etsivät yhden yön suhteita. Vastaavasti e-pillerit muuttavat tilannetta niin, että naiset, jotka käyttävät e-pillereitä, suosivat naisellisempia miehen piirteitä. Estrogeenin on osoitettu vaikuttavan tähän. Nainen kiinnittää parinvalinnassa huomiota myös siihen, miten mies pystyisi hoitamaan jälkikasvua.

Lähde:

http://www.iltasanomat.fi/seksi-parisuhde/art-1435807682239.html

Mihin miehiä tarvitaan?

Itä-Anglian yliopiston uuden tutkimuksen mukaan meidän tehtävämme on pitää ihmislaji geneettisesti terveenä. Miesten ja naisten olemassaolo on niin itsestäänselvyys, että hyvin harvoin kysymme evoluution kannalta sitä käsittämätöntä kysymystä, että mihin miestä tarvitaan. Nyt professori Matt Gagen ryhmällä on vastaus tähän: miehet ylläpitävät lajin terveyttä ja suojaavat lajin sukupuutolta. Tämä tapahtuu Darwinin nimeämän seksuaalisen valinnan kautta. Miehet kilpailevat keskenään ja naaraat valitsevat parhaat yksilöt lisääntymään kanssaan. Näin lajit karsivat pois epäsuotuisat geenimutaatiot ja lajin yleinen terveys vahvistuu.

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/05/150518111547.htm

 

Miksi naiset rakastuvat kitaristeihin?

Tutkijat selittävät kitaristien suosion yksinkertaisesti: He ovat miehiä, joiden kanssa nainen haluaa lapsen.

– Monen eläinlajin naaras haluaa valita kumppanikseen parhaan muusikon, evoluutiopsykologi Geoffrey Miller selittää.

Eläinmaailmassa naaraiden suosiossa ovat taidokkaimmat laulajat. Tämä pätee muun muassa sammakkojen, lintujen, valaiden ja jopa apinoiden parinmuodostukseen. Tai taidokkaimmin ääni-instrumenttiaan käyttävät. Kuten sirkat, jotka saavat sirityksen aikaan hieromalla siipiään yhteen.

– Suurta musiikkia tuottavat vain hyvinvoivimmat, energisimmät ja älykkäimmät eläimet. Ihmislajin parissa tämä on tiedetty jo pitkään – ainakin 30 000 vuoden ajan. Ainakin sen perusteella, että tuolta ajalta on säilynyt luista valmistettuja huiluja.

Huilumies taisi muinaisten esi-isiemme aikana viedä parhaat naiset.

– Taito soittaa kitaraa – kuten niin moni muukin itseilmaisun keino – osoittaa älykkyyttä ja luovuutta, psykologian professori Jon Maner sanoo. Älykkään ja luovan partnerin tapailu lisää todennäköisyyttä siihen, että hänen kanssaan syntyvä jälkikasvu kantaa todennäköisesti samoja ominaisuuksia.

http://www.iltalehti.fi/pinnalla/2015111220652895_iq.shtml

 

Why most suicide bombers are Muslim

The linking of suicide bombers with sex made this one of his most controversial theories.

But while suicide missions are not always religiously motivated, when religion is involved, it is always Muslim, says Kanazawa.

Kanazawa states that in societies where polygyny is allowed – taking more than one wife, such as in Islam –  there is a necessary number of men who are unable to mate because of the simple mathematics involved.

He says this is what makes men more violent or aggressive – they are competing for a mate.

According to his theory, this increased competitive pressure on men ‘increases the likelihood that young men resort to violent means to gain access to mates because they have little to lose and much to gain by doing so, compared to men who already have wives.’

CCTV of the 7/7 suicide bombers – who were all Muslim. Kanazawa sparked controversy by suggesting that the a lack of sex is to blame for their violent behaviour

This is why, across all societies, polygyny increases violent crimes, such as murder and rape, even after controlling for such obvious factors like economic development, economic inequality, population density, the level of democracy and world regions.’

He goes on to say that the idea that 72 virgins await a martyr can inspire young men in this situation to go on to become suicide bombers.

He writes: ‘For young, low-status Muslim men who are excluded from any mating opportunities because of polygyny among older, higher-status men, even such a vague promise in the afterlife begins to be appealing in light of their bleak  reproductive prospect on earth.’

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1334443/Very-politically-incorrect-Controversial-psychologist-Satoshi-Kanazawas-truths-human-nature.html

 

Tämän takia rakastumme poikkeaviin

”Oletko mukava ja tasapainoinen tyyppi, jolla ei vain käy tuuri vastakkaisen sukupuolen kanssa? Ehkä sinun tulisi antautua pimeän puolesi valtaan”, kirjoittaa Scientific American tuoreesta espanjalaistutkimuksesta.

Sen perusteella tietyt äärimmäiset patologiset persoonallisuuspiirteet ovat eduksi kumppanin etsinnässä.

Evolution & Human Behavior -tiedejulkaisussa julkaistu tutkimus tehtiin Barcelonan yliopistollisessa Hospital Clínic -sairaalassa. Siinä seurattiin liki tuhatta miestä ja naista, joilla kaikilla oli patologisia persoonallisuuspiirteitä kuten esimerkiksi neuroottisuutta tai impulsiivisuutta. Tutkimuksessa otettiin huomioon myös sosioekonomiset tekijät kuten työ ja tulotaso.

Tutkijat havaitsivat, että patologisia persoonallisuuspiirteitä omaavilla ihmisillä on keskimääräistä enemmän kumppaneita ja lapsia. Tämä kielii tutkijoiden mukaan siitä, ettei luonnonvalinta kitkekään poikkeavia persoonallisuuspiirteitä vaan pikemminkin suosii niitä.

Tutkijoiden mukaan holtittomiksi ja harkitsemattomiksi luonnehdituilla ihmisillä oli enemmän lyhytaikaisia suhteita kuin ”keskimääräisiksi” katsotuilla persoonilla. Pakko-oireiset miehet ja neuroottiset naiset olivat taas poikkeuksellisen hyviä luomaan pitkäaikaisia suhteita. Neuroottisilla naisilla oli myös 73 prosenttia enemmän lapsia kuin naisilla keskimäärin.

Tutkimuksesta vastanneen Fernando Gutiérrezin mukaan kyseessä ovat ensimmäiset konkreettiset todisteet siitä, että persoonallisuushäiriöt saattavatkin olla seksuaalisesti valittuja evoluutiobiologisia strategioita sairauksien sijaan.

”Nämä strategiat ovat kenties peräisin muinaisilta ajoilta. Jotkut niistä, kuten esimerkiksi impulsiivinen uhkarohkeus, ovat todennäköisesti vanhempia kuin itse ihmiskunta”, Gutiérrez arvioi.

Mikä poikkeavissa persoonissa sitten viehättää?

Tutkijoiden mukaan syitä on monia. Esimerkiksi naisen neuroottisuus voi näyttäytyä miehelle muita suurempana naisellisuutena. Impulsiivisuus ja kova halu ottaa riskejä saa taas ihmisen vaikuttamaan muiden silmissä vangitsevalta.

”Vaikka he ovatkin itsekkäitä, holtittomia ja kapinoivia sekä rikkovat sääntöjä, ovat he myös rohkeita ja itsenäisiä. He elävät kiihkeää ja vangitsevaa elämää”, jatkaa Gutiérrez.

Hänen mukaansa tämä vetoaa moniin. Lisäksi taustalla voi olla evoluutiobiologinenkin selitys.

Gutiérrez uumoilee, että impulsiivinen käytös voi toimia eräänlaisena indikaattorina ihmisen selviytymiskyvystä ja hyvistä geeneistä.

Pakko-oireisten Gutiérrez muistuttaa menestyvän taloudellisesti selvästi keskimääräistä paremmin. Se luo viehättävän kuvan turvallisuudesta ja runsaista resursseista jälkikasvulle.

 

http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/rakastuminen_poikkeaviin-43201

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s